Akustiskie mērījumi vai aprēķini avotu akustisko parametru noteikšanai

Apraksts paredzēts iekārtu trokšņa jaudas mērījumu rezultātu apstrādei gadījumiem, kad iekārtu troksnis tiek mērīts ar skaņas spiediena palīdzību mikrofonu novietojot diskrētos punktos uz mērījumu virsmas, kas var būt izvēlēta sfēras vai arī paralēlskaldņa veidā. Pēc virsmas skaņas spiediena mērījumiem veic aprēķinus saskaņā ar sekojošiem standartiem:

LVS EN ISO 3744:1995 Akustika – Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību – Tehniskā metode akustiskajā brīvajā laukā virs atstarojošas virsmas, LVS EN ISO 3746:1995 + LVS EN ISO 3746/AC Akustika – Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību – Pārskata metode, pielietojot aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas virsmas, 345:2002 Akustika. Ārpus telpām izmantojamo iekārtu emitētā trokšņa mērīšanas metodes.

Pēdējais standarts konkretizē mērijumu apstākļus un līdz ar to arī aprēķinu gaitu un apjomu iekārtām, kas darbināmas āra apstākļos saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.163 “Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”.

Visus iekārtas virsmas skaņas spiediena mērījumus veic ar detektora laika konstanti „F” visos mērpunktos, visās sērijās un veic iepriekšēju rezultātu apstrādi un novērtējumu. Paralēli jāfiksē iekārtas trokšņa mērījumi ar detektora impulsa laika konstanti „I” un veic iepriekšēju impulsveida trokšņa indeksa novērtējumu. Papildus jāveic skaņas līmeņa mērījumi (fona troksnis) vismaz trijos punktos pirms un pēc strādājošas iekārtas trokšņa mērījumiem.


Ņem vērā vides korekciju K2 un mērvirsmas laukumu S un izrēķina mērījumu rezultātu vidējo virsmas spiedienu, tad koriģēto un iekārtas trokšņu jaudu LwA. Pēc iegūtā rezultāta konstatē neatbilstību gadījumu sekojoši:

 • iekārtas trokšņa un fona vidējo vērtību spektri 1/3 okt joslās ;
 • iekārtas trokšņa spektra tonalitātes novērtējums ;
 • iekārtas trokšņa un fona A-izsvērto ekvivalento vērtību salīdzinājums;
 • iekārtas trokšņa un fona neizsvērtu (Lin) ekvivalento vērtību salīdzinājums.

Pārējām divām sērijām rīkojas analoģiski.

Mērīto parametru apzīmējums

Skaņas jaudas mērījumu ietvaros nosaka šādus parametrus:

 • j-tais 1/3 okt. ekvivalentais skaņas spiediens i-tajā mērpunktā.
 • LpAeq i – ekvivalentais A-izsvērtais skaņas spiediens i-tajā mērpunktā.
 • LpZeq i – ekvivalentais lineārais skaņas spiediens i-tajā mērpunktā.
 • LpAIeq i – ekvivalentais A-izsvērtais, ar impulsu detektoru „I” noteiktais skaņas spiediens i-tajā mērpunktā.
 • L’’pAeq i – ekv. A-izsvērtais skaņas spiediens i-tajā mērpunktā fona troksnim.
 • L’’peq j i – j-tās 1/3okt. ekv. skaņas spiediens i-tajā mērpunktā fona troksnim mērījumu sākumā un beigās.
 • L’’pAeq –ekv. A-izsvērtais skaņas spiediens mērījumu sākumā un beigās.
 • L’’pZeq –ekv. lineārais skaņas spiediens mērījumu sākumā un beigās.
 • K2 - vides korekcija (sk. LVS EN ISO 3744:1995, p.8.3).
 • S - mērvirsmas laukums (sk. LVS EN ISO 3744:1995, pp. 7.2.1 un 7.3.1).

Parametrus Lpeq j i –j-tās 1/3 okt. ekvivalento skaņas spiedienu i-tajā mērpunktā, LpAeq i – ekvivalento A-izsvērto skaņas spiedienu i-tajā mērpunktā, LpZeqi–ekvivalento lineāro skaņas spiedieno i-tajā mērpunktā, aprēķina iepriekš minēto standartu formulās.

Šajā aprakstā izklāstīts vides trokšņa veikto mērījumu rezultātu piemērošanu aprēķiniem telpās un teritorijās saskaņā ar zemāk minētiem Latvijas Republikas MK noteikumiem un standartiem. LVS ISO 1996-1 : 2004 Akustika Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras. LVS ISO 1996-2 : 2008, Akustika. Vides trokšņu raksturošana un mērīšana.2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana. MK noteikumi Nr.597Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība (Noteikumu nosaukums MK 23.02.2010. noteikumu Grozījumu Nr.187 redakcijā) (no 2004.g. 13.jūlija). Apraksts vides trokšņa mērīšana saskaņā ar LVS ISO 1996/1 /2 , un to rezultātu piemērošana aprēķinos, kas orientēta uz vides trokšņa parametru noteikšanu, lai to rezultāti būtu pielietojami novērtēšanai saistībā ar vides trokšņa normatīviem (robežvērtībām), kurus nosaka valsts pārvaldes struktūras (Valsts vai pašvaldību).Pielikums 1

[ 1 ] LVS ISO 1996-1 : 2004 Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras.

[ 2 ] LVS ISO 1996-2 : 2008 Akustika. Vides trokšņu raksturošana un mērīšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana ;

[ 3 ] MK noteikumi Nr.597 Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība (Noteikumu nosaukums MK 23.02.2010. noteikumu Grozījumu Nr.187 redakcijā) (no 2004.g. 13.jūlija) .

[ 4 ] Trokšņa līmeņa aprēķinu datorprogrammas lietošanas instrukcija.

[ 5 ] „Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure” Version 2, 13th August 2007

[ 6 ] LR MK noteikumi Nr. 376 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 "Būvklimatoloģija”, Rīgā 2001.gada 23.augustā ( protokols Nr.39, 8.§ ).
Pēdējās izmaiņas: ceturtdiena, 2012. gada 27. septembris, 15:43