Akustisko pētījumu rezultātu salīdzināšana ar LR likumdošanas aktos noteiktajām pieļaujamām vērtībām

Sadaļā 1. Būvakustika 1.4 apakšpunktā apskatīta LR esošā likumdošanas bāze trokšņa izvērtēšanai. Šajā sadaļā uzmanība galvenokārt tiks vērsta uz testēto (izmērīto) vai aprēķināto (prognozēto) rezultātu izvērtēšanu (salīdzināšanu) ar LR likumdošanas aktos noteiktajām pieļaujamām vērtībām. Piemēros apskatīti tiks vispārīgi principi, kur par pamatu tiek pielietota uz apraksta veidošanas brīža aktuālā LR troksni reglamentējoša likumdošana. (2011 gada novembris).


Aprēķinātās trokšņa rādītāja Lvakars līmeņa izplatīšanās karti ēkas Nr.2 teritorijā (skat. Zīm.1.) nepārsniedz minēto robežvērtību diennakts nakts laikā. Jāņem vērā, ka trokšņa rādītāju robežvērtībām atsevišķās situācijās pētāmā teritorijā ir rekomedējošs (robežvērtības teritorijā uzskatāmas par mērķlielumiem) raksturs, par cik konstatētās trokšņa diskomforta zonas atrodas vidēji tuvāk par 30 metriem attālumā no stacionāriem trokšņa avotiem (ielas, pārvadi, pievedceļi).

Trokšņa robežlielumi saskaņā ar LR MK Nr. 597

1. tab.


Nr.p.k.

Teritorijas lietošanas funkcija

Trokšņa robežlielumi

Ldiena (dB(A)) Lvakars (dB(A)) Lnakts (dB(A))
1. Mazstāvu dzīvojamo ēku, kūrortu, slimnīcu, bērnu iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu teritorija 50 45 40
2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijas, kultūras, izglītības, pārvaldes un zinātnes iestāžu teritorija 55 50 45
3. Dažādu funkciju ēku (ar dzīvokļiem) teritorijas 60 55 45
4. Viesnīcu, darījumu, tirdzniecības un pakalpojumu, sporta un sabiedrisko iestāžu teritorija 60 55 50
Būtisks novērtējums attiecas uz ēku ārējo fasāžu skaņas izolācijas izvēli, kas tiek noteikta atkarībā no trokšņu līmeņa ēkas ārpusē (apkārtējā vidē). Ārējo trokšņu līmeni nosaka, izmantojot mērījumus vai aprēķinus. Apbūves teritorijās pieļaujamo trokšņu līmeni nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību. Ārējo norobežojošo konstrukciju un to elementu skaņas izolāciju novērtē, veicot akustiskos mērījumus un aprēķinus. Ārējās norobežojošās konstrukcijas skaņas izolācija uzskatāma par pietiekamu, ja tā nodrošina iekštelpu aizsardzību pret ārējo troksni un apkārtējo teritoriju aizsardzību pret ēkas iekštelpās radušos troksni. Vides trokšņa avotu tuvumā esošo ēku ārējo norobežojošo konstrukciju nepieciešamo skaņas izolāciju nosaka atbilstoši šā zīm.2, atkarībā no vides trokšņa rādītāja Ldiena, Lvakars vai Lnakts lielākās vērtības, kas noteikta 2 m attālumā no fasādes (fasāde A) un 1.7m augstumā virs attiecīgā stāva grīdas (pārseguma) līmeņa. Ēka Nr. 2. Apskatot fasāžu aprēķinu punkta (A), kur augstākā diennakts dienas Ldiena perioda trokšņa rādītāja līmeņa vērtība parādīta Zīmējumā 1. Abilstības novērtēšanas secība ir sekojoša 5.stāvā, trokšņa rādītāja līmeņa vērtība Ldiena (dienas periodā) ir 68 dBA, pēc kuras saskaņā ar LBN 016-11 izvēlas attiecīgās fasādes skaņas izolācijas konstrukciju ar atbilstošo skaņas izolācijas indeksu R',w,tr (R',w+C,tr), kas saskaņā ar zīm.2, sastāda 38+Ctr dB pie nosacījuma, ja fasādes konstrukcija no āra trokšņa norobežos ēkas dzīvokļa dzīvojamo telpu, ja fasāde norobežos dzīvokļa palīgtelpas vai biroju darba telpas, tad nepieciešamā fasādes skaņas izolācijas vērtība ir R',w,tr (R',w+C,tr) ir 33+Ctr dB utt.


Zīm. 2.
Pēdējās izmaiņas: ceturtdiena, 2012. gada 9. augusts, 23:42