Stratēģisko prettrokšņa pasākumu izvēle

Lai veiksmīgāk izprastu stratēģisko prettrokšņa pasākumu butību visupirms jāapskata LR likumdošana attiecībā uz stratēģiskko rezultātu izveidi. Trokšņa stratēģiskajās kartēs noteiktā teritorijā (aglomerācijā) tiek ietvertis ceļu satiksmes, dzelzceļa satiksmes, lidostu un rūpnieciskās darbības trokšņa avoti un to radītās trokšņa emisijas izplatīšanās, kas izteikta ar trokšņa rādītājiem. Katra trokšņa avota veida radīto trokšņa izplatīšanos atspoguļo atsevišķās kartēs.
Papildus analizē trokšņa robežlielumu pārsniegumus, cilvēku skaitu dzīvojamās ēkās klusās fasādes un skaļākās fasādes pusēs. Stratēģisko trokšņa rādītāju vērtības noteiktas 4 m virs zemes, 2m attālumā no troksnim visvairāk pakļautās fasādes.
Stratēģiskās analīzes pārskatos ietver datus saistībā ar esošo, vēsturisko vai prognozēto situāciju attiecībā uz troksni, kas izteikts ar trokšņa rādītājiem un to pārsniegumiem.
Stratēģisko trokšņu karšu rezultātu novērtēšanai un tālāku rīcības plānu izstrādei dokumentācijā ietver sekojošu informāciju: grafiska rakstura sadaļu, kas attēlo trokšņa izplatīšanos aglomerācijā, trokšņa avotus, kā ceļu satiksmi, dzelzceļa satiksmi, lidostas, rūpnieciskās darbības zonas, ostas, trokšņa robežlielumu pārsniegumus, cilvēku skaitu, kuri dzīvo mājokļos, kuros trokšņa rādītāju vērtības, kas noteiktas 4 m virs zemes pie trokšņa iedarbībai visvairāk pakļautās fasādes.
Noteiktā teritorijā (aglomeracijā) esošo mājokļu, skolu un slimnīcu skaita novērtējums, uz kuriem iedarbojas troksnis, ja LR likumdošanā noteikta konkrēta robežvērtība, kas nosaka attiecīgo ēku atrašanos konkrētā teritorijā. Papildus apskata
Trokšņa stratēģisko karšu izstrādē trokšņa rādītāju Ldvn attēlo šādās trokšņa izplatīšanās zonās 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB(A) un trokšņa rādītājam Lnakts - 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70 dB(A). Novērtējot trokšņa rādītājus Ldvn un Lnakts, ņem vērā tikai tiešo skaņu - netiek ņemta vērā skaņa, kura atstarojas no ēkām vai blakus esošiem šķēršļiem.

Principiālo pasākumu izvēle akustiskā diskomforta novēršanai, to iespējamās efektivitātes vērtējums

Tab. 1.

Trokšņa rādītāja līmenis, dBA Cilvēku skaits attiecīgā zonā.
50-54 211
55-59 200
60-64 22
65-69 2
70-74 1
75 -

Tabulā 2. parādīts piemērs, iedzīvotāju skaitam, kuri dzīvo ēkās, kuru trokšņa radītāju vērtības, kas noteiktas 4 m virs zemes pie trokšņa iedarbībai visvairāk pakļautās fasādes.
Saskaņā ar Latvijas Būvnormatīva LBN 016-11 "Būvakustika" 52. punktu akustiskās diskomforta zonas ir vides apgabali, kuros pārsniegti attiecīgai teritorijai noteiktie normatīvajos aktos reglamentētie trokšņa robežlielumi.

Izvērtējot trokšņa samazināšanas pasākumu darbības principus, izvietojumu un pamatotības lietderības kritērijus, nepieciešams noteikt attiecīgās teritorijas prettrokšņa pasākumu izmaksu lietderību.

Pēc akustiskās diskomforta zonas prettrokšņa pasākumu veikšanas nozīmīguma, ņem vērā esošās teritorijas statusu, trokšņa rādītāja līmeņa robežlielumu pārsniegumu un apjomu.
Lai atvieglotu prettrokšņa pasākumu veikšanas lietderību, pēc iepriekšminētā teritorijas var iedalīt pēc nozīmes: a) augstas nozīmes teritorijas ar būtiskiem trokšņa rādītāju robežvērtību pārsniegumiem un lielu, troksnim pakļauto iedzīvotāju skaitu, b) vidējas nozīmes teritorijas ar mēreniem trokšņa rādītāju robežvērtību pārsniegumiem un vidēju, troksnim pakļauto iedzīvotāju skaitu, c) zemas nozīmes teritorijas ar maziem trokšņa rādītāju robežvērtību pārsniegumiem un zemu, troksnim pakļauto iedzīvotāju skaitu.

Pie prettrokšņa pasākumu veikšanas lietderības novērtēšanas, izvēlas vienu no paņēmieniem:

  1. diskomforta zonā esošo iedzīvotāju skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu attiecīgā stratēģiski nozīmīgā teritorijā. Koeficients parasti svārstās robežās no 0.1 līdz 0.8, atkarībā no robežvērtību pārsnieguma apjoma.
  2. Nepieciešamo prettrokšņa pasākumu izmaksu apjoms pret diskomforta zonā esošo iedzīvotāju skaitu.
  3. Nepieciešamo prettrokšņa pasākumu izmaksu apjoms reizināts ar nepieciešamo trokšņa rādītāja samazinājuma pakāpi, kas attiecināts pret iedzīvotāju skaitu.

Var tikt izvēlēti papildus nosacījumi un kritēriji pie prettrokšņa pasākumu veikšanas lietderības novērtēšanas, kas saistīti ar robežvērtību pārsnieguma sagaidāmo izmaiņu diskomforta zonā pēc trokšņa avota rekonstrukcijas vai izbūves. Piemēram, kā viens no izmaksu faktoriem varētu kalpot trokšņu barjeru cenas (bez būvniecības un pamatu izmaksas) svārstās no 40 Ls līdz 200 Ls par vienu kvadrātmetru.

Pirms iepriekš projektētiem trokšņa ietekmes stratēģiskiem pētījumiem un piemērotiem prettrokšņa pasākumu veidu realizācijas, ieteicams veikt atsevišķu teritorijas (aglomerācijas daļas) aktuālo novērtējumu, kas samazinātu risku nelietderīgi izmantot iepriekš plānoto pasākumu realizācijā nepieciešamos resursu.

Tehniski-ekonomiskam pamatojumam, būtu jābalstās vienīgi uz inženiertehniskiem apsvērumiem (piemēram, var barjera būvēt ņemot vērā topogrāfijas atrašanās vietu, vai būtisku trokšņa samazināšana tiks sasniegta netraucējot piekļuvi trokšņa avota tehniskām apkopes vietām. Pamatotību ir vairāk subjektīva kritērija par iespējamību. Par lēmuma prettrokšņa pieņemšanu vai noraidīšanu jābalstās uz virkni faktoru, ne tikai vienu kritēriju. Piemēram, lietderīgi apskatīt kritēriju, kas veidojas no iedzīvotāju atrašanās laiku teritorijā attiecībā pret laiku, ko iedzīvotāji pavada telpā.

Kā viens no svarīgākiem tālākas stratēģisko prettrokšņa rezultātu analīzes apstrādes darbībām seko rīcības plāna izstrāde. Kuru izstrādā stratēģisko trokšņa avotu ietekmes novēršanai, samazināšanai vai esošā stāvokļa saglabāšanu teritorijās, kurās trokšņa rādītāji atbilst robežlielumiem.

Rīcības plānā ietver informāciju par aglomerācijas, autoceļa, dzelzceļa līnijas vai lidostas, kā arī citu trokšņa avotu raksturojošiem parametriem, institūcijas aprakstu, kas nodrošinājusi trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plāna izstrādi, īsu piemēroto normatīvu aprakstu, spēkā esošos trokšņa robežlielumus ēkām un teritorijām, cilvēku skaita novērtējums, uz kuriem iedarbojas troksnis, dominējošo trokšņa avotu īss raksturojums un uzlabojamiem paredzētās situācijas, veiktie un plānotie pasākumi (arī ilgtermiņā) trokšņa samazināšanai vai esošās situācijas saglabāšanai teritorijās, kurās trokšņa rādītāji atbilst šo noteikumu prasībām.


Pēdējās izmaiņas: otrdiena, 2012. gada 4. septembris, 21:01