Prettrokšņa pasākumi skaņas izplatības ceļā

Ka vienu no vienkāršākiem prettrokšņa pasākumu paņēmieniem jāmin ir skaņas ierobežošana tās izplatīšanās ceļā, kas ietver izplatības ceļa palielināšanu attālinot aizsargājamo objektu no avota un otrādi (efektivitāte 3- 4 dBA katram attāluma divkāršojumam no lineāra un 6 - 7 dBA - no punktveida avota), skaņas izolācijas pasākumus (t.i. pilnīgu avota nošķiršanu no apkārtējās vides ar pārsegumu, atsevišķu ēku utt.) ar efektivitāti līdz 50 dBA, skaņas ekranēšanas pasākumus, t.i. tiešo skaņas izplatību ierobežojošu šķēršļu - ekrānu, ēku, reljefa elementu radīšanu vai izmantošanu (efektivitāte līdz 25 dBA), skaņas absorbcijas un absorbcijas - ekranēšanas pasākumus, (t.i. teritorijas seguma izmaiņas, augu joslu un mežu masīvu izmantošanu) ar efektivitāti līdz 15 dBA uz 100 -200 metriem.

Trokšņa ekrānu projektēšana.

Viens no izplatītākiem skaņas slāpēšanas veidiem trokšņa avota un uztvērēja ceļā ir trokšņa ekrāns (vai skaņas ekranējoša ēka).


Kā viens no vienkāršākiem un mērķtiecīgākiem pasākumiem (viena ēka, neliela teritorija , līdz 1000 m2), jāmin īpašuma norobežojoša žoga modifikācija, kas jūtīgā uztvērēja teritorijā samazina trokšņa līmeni uztvērēja teritorijā 1.5 m augstumā, vidēji, atkarībā no žoga augstuma un blīvuma, par 6 dB līdz 12 dB (skat. Zīm.3.).

Zīm. 3.

Atsevišķos gadījumos, kad nepieciešams ievērot trokšņa līmeņa pieaugumu ekrāna pusē, tad ekrāna virsmai, kas vērsta pret skaņas avotu ieteicams būt absorbējošai, jo pretējā gadījumā (pateicoties skaņas atstarošanai) pieaugs līmeņi uz maģistrāles un trokšņa ekrāna pretējā pusē (novērojams dzelzceļa satiksmē) zīm. 4. Iekārtas pusē skaņu absorbējoša virsma ļauj samazināt troksni arī apkārtējā vidē vidēji 3-6 dBA.

Zīm. 4.


Bieži pamata konstrukciju veido monolīts betona pamatu konstrukcija, virs, kura montē H–tipa metāla statņi, kuros iestiprinātas 4 m augstas akrila vitrīnas. Ekrāns ir atstarojošs, kas konkrētajā pilsētbūvnieciskajā situācijā ir pieļaujams.

Stādījumu joslu projektēšana.

Stādījumu joslu un mežu masīva radīto trokšņa slāpēšanas efektu veido divas galvenās akustiskās parādības:

  1. joslas (vai meža masīva) frontālās plaknes zināma atstarošanas spēja;
  2. skaņas absorbcija un izkliede stādījumu lapotņu - stumbru sistēmā.


Augstāka akustiskā efektivitāte piemīt vairākām paralēlām stādījumu joslām, nekā vienai joslai ar kopējo platumu, vienādu atsevišķo joslu platumu summai. Ievērojot skaņas difrakcijas spēju, jebkuras no kokiem veidotos stādījumus joslas stumbru daļa obligāti aizsedzamas ( ar blīvu krūmāju joslām, vaļņiem vai ekrāniem). Izvēles gadījumā priekšroka dodama mūžzaļiem kokiem un augiem, jo lapu koki līdz ar veģetācijas sezonas beigām praktiski pilnīgi zaudē savas akustiskās īpašības.

Pēdējās izmaiņas: otrdiena, 2012. gada 4. septembris, 21:18