Prettrokšņa pasākumi aizsargājamā objektā

Būvakustiskie pasākumi no trokšņa aizsargājamā ēkā vai telpā

Kā viens no prettrokšņa efektīvākiem paņēmieniem uztvērējā, kas atrodas telpā ir ēku ārējo konstrukciju (fasāžu) atbilstoša izvēle. Ēku fasāžu kopējo skaņas izolāciju praktiski nosaka to veidojošie akustiski vājākie elementi parasti - logi un durvis zīm. 1, to iespaido fasādes ārējie elementi - balkoni, lodžijas un erkeri.

Fasādes ārējo elementu radītais efekts, galvenokārt, izskaidrojams ar to spēju ierobežot avota redzamības leņķi ( efekts līdz 2 dBA), kas raksturīgs lodžijām un balkoniem. Papildus efektu var iegūt ar absorbentu pārklājot tās balkonu, lodžiju un erkeru zonas, kuras rada atstarojumus logu vai balkonu durvju virzienā. Šādu pasākumu efektivitāte var sasniegt 2  3 dBA. Pietiekami efektīva ir lodžiju iestiklošana (līdz 10 dBA) , ja vien tā veikta akustiski un arhitektoniski profesionāli (attēlā daudzdzīvokļu ēka Somijā).

Daudz būtiskāk telpas akustisko vidi iespaido logu (un balkonu durvju) skaņas izolācijas spēja. Sekojošā tab. 1 apkopota virkne skaņas izolācijas rādītāju, kuri raksturo Latvijā izplatītākos logu tipu.

Pie prettrokšņa pasākumu piemērošanas veida aizsargājamā objektā (ēku teritoriju žogu vai ēku fasāžu elementu nomaiņa), ieteicams vadīties no jau esošo ēku teritoriju norobežojošo uzstādīto žogu un ēku fasāžu elementu akustiskām īpašībām. Esošo žogu piemērošanas gadījumā, kā trokšņa ekrāniem, jāievēro iepriekš noteiktā augstuma atbilstība. Esošā žoga rādītāji (augstuma un kopējā virsmas masa) nedrīkst būt mazāka, kā 10 %.

Projektējot prettrokšņa pasākumus ņem vērā iepriekš uzstādītos nosacījumus, kurus izmanto optimizācijas kritēriju noteikšanā. Kā viens no kritērijiem, tiek definēts nomaināmo logu apjoms uztvērējā. Ja uzdevums tiek stādīts, ka pieļaujams samazināt trokšņa ietekmi uz ēkās esošiem uztvērējiem ar prettrokšņa pasākumu paņēmieniem avotā, tad tas nozīmē, ka lielākais trokšņa samazināšanas apjoms tiks panākts ar trokšņa ekrānu (transporta trokšņa samazināšana) palīdzību.

Sienu optimizācijai fasāžu trokšņu kartē programma optimizē ne tikai atsevišķus uztvērējus, bet visus pilsētas apgabalus. Jūs visticamāk saņemsiet ziņu, ka ne visi uztvērēji ar visiem fasāžu trokšņu kartē noteiktajiem stāviem var tikt aizsargāti un tādējādi paredzētais līmenis netiks sasniegts. Pēc izmaksu parametru apstrādes ir iespējams izvēlēties pozīciju prettrokšņa histogrammā, kur kopējās izmaksas un aktīvo un pasīvo mērījumu summa ir minimāla.

Pēdējās izmaiņas: otrdiena, 2012. gada 4. septembris, 21:23