Trokšņa līmeņa mērījumi objektā, teritorijā un telpās

Akustiskie mērījumiTrokšņa līmeņa mērījumos izmanto skaņas līmeņa analizatoru traktus, piemērojot A-izsvēršanas f raksturlīkni (sk. 3.1. zīm.), mērījumus fiksējot gan pilnā signāla vērtību, gan pierakstot arī 1/3 oct spektra vērtības. Mūsdienu skaņas līmeņa analizatori mērījumu rezultātus ieraksta pastāvīgajā atmiņā un mērīšanas parametrus ieraksta sākuma „SETUP” dialogā. Analizators veic standartos paredzētu matemātisku signāla apstrādi un ar datoru var veikt failu pēcapstrādi (sk. 3.2. zīm.).


Akustiskie mērījumi

3.2. zīm.LAeq,5min un LAFmax,5min pieraksts nakts, dienas un vakara 24 h laikā.


Last modified: Monday, 10 September 2012, 2:03 PM