Skaņas izolācijas laboratorijas mērījumi būvakustikas mērkamerā

Sienas paraugu iebūvē būvakustikas kameras sadalošās sienas (sk. 3.8. zīm.) ailē ( ar saskarvirsmas laukumu - SS ). Zināms skaņas vājinājuma indekss blakusceļiem - R'T. Iebūvētajam paraugam, 1/3 okt. frekvenču joslās (diapazonā no 50 Hz līdz 10000 Hz, jeb 24 joslās) tiek mērīti sekojoši parametri:
1. L1 primārajā telpā ( vidējais vismaz 10 mērījumiem).
2. Ekvivalentais skaņas spiediena līmenis – L2 sekundārajā telpā.
3. Vid. standarta reverberācijas laiks sekundārajā telpā (vidējais 5 mērījumiem).

Sadalošās sienas ailē (sk. 3.9. zīm.) iebūvētie sienu paraugi veido S=10 m2 lielu saskarvirsmu starp abām telpām.

Akustiskie mērījumi

3.8. zīm. Parauga iebūvēšana būvkameras 3.9. zīm. Situācija RK sekundārajā telpā sadalošajā dubultās sienas ailē pēc iebūvēšanas, mērot T.


Ar papildus kliedējošiem elementiem panāk difūza skaņas lauka nosacījumu uzlabojumu (sk. 3.13. zīm.). Sekundārā skaņas lauka telpā novieto visvirzienu skaņas starotāju (sk. 3.9. zīm.), kuru izmanto standarta reverberācijas laika; - T mērīšanai. T mēra ar Dānijas firmas “Brüel & Kjær” skaņas analizatoru „2260 Investigator”.
T mērījuma piemēru (sk. 3.10. zīm.)


Rw korekcijas C, Ctr aprēķināšanu (sk. LVS EN ISO 717-1) veic pēc šādām formulām:

 C\nolimits_j \;\; = \;\;\; X\nolimits_{Aj} - \; R\nolimits_{\;W} [dB] , kur {\rm{ }} {\rm{ }} {\rm{ }} {\rm{ }} {\rm{ }} (3.7)

Rw – skaņas izolācijas indekss ;
X A j – aprēķina nosacītā spektra gadījumam – j  :


Akustiskie mērījumi

3.15. zīm. Iebūvētā parauga šķērsgriezuma detalizēts apraksts un zīmējums.

Pēdējās izmaiņas: pirmdiena, 2012. gada 10. septembris, 14:12