Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  LogoŠie moduļi tiek realizēti pateicoties Valsts reģionālās attīstības aģēntūras lēmumam par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas ietvaros. Projektu realizē LLU studiju centrs un Lauku inženieru fakultāte ar mērķi Uzlabot informācijas pieejamību par klimata pārmaiņu ietekmi un tās mazināšanas rīkiem lauku teritorijās. Līguma Nr. 2/EEZLV02/14/GS/062/002

 • Modulis1: Klimatu pārmaiņas un to nozīme mūsdienās

  BildeŠī moduļa mērķis ir iepazīstīnāt ar klimata pārmaiņu izraisīšanas faktoriem, to nozīmi uz lauksaimniecību un lauku ainavas izmaiņām. Iepazīstoties ar šo moduli Jūs zināsiet klimpata pārmaiņu veidošanās iemeslus pasaulē un Latvijā, kā arī šo izmaiņu nozīmi lauku vidē

 • Modulis 2: Lauksaimniecības sasaiste ar klimata pārmaiņām

  BildeŠī moduļa mērķis ir iepazīstīnāt ar to kā klimata pārmaiņu ir saistītas ar lauksaimniecību un to nesošās izmaiņas nākotnē. Iepazīstoties ar šo moduli Jūs zināsiet klimpata pārmaiņu ietekmes faktorus lauksaimniecībā un kā mazināt klimata pārmaiņu efektu lauksaimnieciskajā darbībā

 • Modulis 3: Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas no lauksaimnieciskās darbības

  BildeŠī moduļa mērķis ir iegūt zināšanas par par SEG emisiju veidošanos no lauksaimniecības. Iepazīstoties ar šo moduli Jūs zināsiet kā veidojas SEG emisijas lauksaimnieciskās darbības laikā un kā tās mazināt.

 • Modulis 4: Kūtsmēslu atbildīgas apsaimniekošanas un atbilstošas lietošanas nozīme vides piesārņojuma samazināšanā

  BildeŠī moduļa mērķis ir iepazīstināt ar kūtspmēslu ietekmi uz klimata pārmaiņām un to apsaimniekošanas iespējām. Noklausoties šo moduli Jums būs izpratni par to kāda veida gāzes izplūst no kūtsmēsliem un kā novērst šo emisiju veidošanos

 • Modulis 5: Sabiedrība un cilvēks

  BildeŠī moduļa mērķis ir radīt izpratni par ietekmes uz vidi analīzes un procesa nozīmi. Iepazīstoties ar šiem materiāliem Jūs iegūsiet zināšanas par cilvēka ietekmi uz vidi un kā novērtēt šo ietekmi gan paša cilvēka, gan tā veikto aktivitāšu kontekstā

 • Modulis 6: Dzīves vide un ainava

  BildeŠī moduļa mērķis ir iepazīstināt ar iespējām izstrādāt uz vidi mazinināšanu orientēta teritoriju attīstības plānu un funkcionālo zonējumu. Iepazīstot šo materiālu radīsies izpratne par ilgtspējīgu attīstību un kā veidot ekonomisko izaugsmi ilgtermiņā

 • Modulis 7: Enerģija un materiāli

  Šī moduļa mērķis iegūt pamatzināšanas par alternatīvās enerģijas avotiem, ieguves veidiem un to nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā. Iepazīstoties ar šo materiālu jums būs prasmes izprast alternatīvās enerģijas ieguves veidus un to lomu un nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā

 • Modulis 8: Precīzā lauksaimniecība klimatu pārmaiņu kontekstā

  BildeŠī moduļa mērķis ir iepazīstināt ar precīzās lauksaimniecības saimniekošanas metodēm klimata pārmaiņu mazināšanai. Iepazīstoties ar materiālu Jums būs iespēja izprast kā ar IKT palīdzību saimniekot efektīvāk un mazināt globālo procesu ietekmi uz lauksaimniecību.

 • Modulis 9: Lietus ūdens apsaimniekošana

  BildeŠī moduļa mērķis ir iepazīstināt ar mūsdienīgiem un dabai draudzīgiem lietus ūdens savākšanas, attīrīšanas un aizvadīšanas paņēmieniem, kas vienlaicīgi kalpotu kā izteiksmīgi ainavu elementi un veidotu daļu no klimata pārmaiņu mazināšanas sistēmas. Iepazīstot materiālu Jums būs prasmes izvēlēties atbilstošai pilsētvides teritorijai piemērotu lietusūdens aizvadīšanas un filtrācijas vai uzkrāšanas un attīrīšanas veidu

 • Modulis 10: Park and Ride sistēmas izveide

  BildeŠīs lekcijas mērķis ir iepazīstināt ar dažādiem transportmijas veidiem un to izveidošanas iespējām. Iepazīstoties ar materiālu var gūt izpratni par transporta organizēšanas iespējām, kas veicina videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu.

 • Modulis 11: Ilgtspējīgu kaimiņattiecību loma klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošanā

  BildeŠī moduļa mērķis ir iepazīstināt ar ilgtspējīgu kaimiņattiecību loma klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošanā. Iepazīstoties ar materiālu rodas izpratne kā blaksus esošās pašvaldības var sadarboties, lai veicinātu abpusēju izaugsmi, ekonomiskās attīstības iespējas, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanā

 • Modulis 12: Saistošie normatīvie akti teritoriju plānošanā klimata pārmaiņu mazināšanai

  BildeModuļa mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas viedes politikas jautājumiem un Latvijas ilgtspējības attīstības stratēģiju, klimata pārmaiņu kontekstā. Iepazīstoties ar materiālu radīsies zināšanas par Latvijas virs plānošanas dokumentiem un to saikni ar Eiropas un vispasaules likumdošanas dokumentiem.

 • Modulis 13: Sabiedrības loma un iesaistīšana klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumos

  BildeModuļa mērķis ir veidot izpratni par to kāpēc svarīgi iesaistīt sabiedrības teritoriju attīstības plānošanā, kā arī palīdz izpras iespējas sabiedrības un pašvaldības sadarbības pasākumos. Tāpat tiek iepazīstinās ar katra indivīda lomu klimata pārmaiņu mazināšanas procesā.